SPOOKTACULAIR HALLOWEEN!   |   Tot wel 40% korting op uitnodigingen, T-shirts en feestbenodigdheden!   |   Wees er snel bij!
Met code: PARTYFUN4U40   |   Zie details
Je winkelwagentje
Laden

Gebruikersovereenkomst van Zazzle

Aanvaarding van de voorwaarden

DE VERSCHAFFING DOOR ZAZZLE INC. ('ZAZZLE') VAN ZIJN WEBSITE EN DE HIERAAN GERELATEERDE DIENSTEN ('SITE') IS ONDERWORPEN AAN DE VOLGENDE GEBRUIKERSOVEREENKOMST ('OVEREENKOMST'). ALS U HET MET ÉÉN OF MEER VAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST NIET EENS BENT, DIENT U ZICH GEEN TOEGANG TE VERWERVEN TOT, OF ANDERSZINS GEBRUIK TE MAKEN VAN, DEZE SITE OF ENIGE INFORMATIE DIE ER DEEL VAN UITMAAKT. DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U ER AUTOMATISCH MEE AKKOORD ZICH TE HOUDEN AAN AL DE HIERONDER BESCHREVEN VOORWAARDEN. ZAZZLE KAN DEZE OVEREENKOMST TE ALLEN TIJDE WIJZIGEN DOOR OP DEZE WEBSITE EEN BIJGEWERKTE GEBRUIKERSOVEREENKOMST TE POSTEN, IN WELK GEVAL ZAZZLE ALLE GEREGISTREERDE GEBRUIKERS VIA E-MAIL ZAL LATEN WETEN DAT ER WIJZIGINGEN ZIJN AANGEBRACHT. ALS ENIGE WIJZIGING VOOR U ONAANVAARDBAAR IS, DIENT U UW GEBRUIK VAN DEZE SITE TE STAKEN. ALS U UW GEBRUIK VAN DEZE SITE NIET STAAKT, WORDT U ZONDER MEER GEACHT DE WIJZIGINGEN TE HEBBEN AANVAARD. MOCHT U VRAGEN HEBBEN OVER DEZE OVEREENKOMST, DAN KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OP USER_AGREEMENT@ZAZZLE.COM.

Als uw materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, gegevens, foto's, grafische elementen, borduurbestanden, afbeeldingen, informatie, audioclips en alle digitale gegevens of willekeurig welke combinatie van deze elementen ('Inhoud') wordt geüpload als ontwerp voor Producten waartoe andere gebruikers van de Site toegang hebben, dan kent u deze personen de verdere rechten toe die worden beschreven in de Niet-exclusieve licentieovereenkomst, die hierin als referentie opgenomen is. Uw deelname aan het Partnerprogramma van Zazzle is ook onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen van de Partnerprogrammaovereenkomst, die hierin als referentie opgenomen is. Als u als Partner of als Verkoper handelt (zie voor definities van deze termen de Niet-exclusieve licentieovereenkomst) conform ofwel de Niet-exclusieve licentieovereenkomst of de Partnerovereenkomst, dan zijn de Voorwaarden van het volumebonusprogramma, die hierin als referentie opgenomen zijn, eveneens van toepassing. Bovendien bent u, als u gebruik maakt van willekeurig welke van onze diensten, waar van toepassing onderworpen aan ons Privacybeleid, onze Richtlijn betreffende het verzenden en retourneren van goederen en het 'Zazzle Black Shipping Program'; deze zijn in deze Overeenkomst als referentie opgenomen.

Gebruikersaccount, wachtwoord en beveiliging

Tijdens het voltooien van uw inschrijving wordt u gevraagd een e-mailadres en een wachtwoord in te voeren. U draagt de verantwoordelijkheid om het vertrouwelijke karakter van uw wachtwoord en account te onderhouden en bent aansprakelijk voor alle activiteiten waarvoor uw wachtwoord of account worden gebruikt. Het is zeer belangrijk om uw computer te beschermen tegen toegang door onbevoegden. Vergeet niet om na gebruik van een gedeelde computer uit te loggen.

U gaat ermee akkoord om (a) Zazzle onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of elke andere inbreuk op de veiligheid, en (b) ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uw account afsluit. Zazzle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei verlies of schade ten gevolge van uw verzuim om dit Gedeelte na te leven.

Gedrag van de gebruiker

Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord om het volgende niet te doen:

 • Inhoud te uploaden, te downloaden, te posten of via e-mail of anderszins te verzenden die illegaal, schadelijk, dreigend, beledigend, vulgair, kwellend, lasterlijk, obsceen, pornografisch, blasfemisch, onfatsoenlijk, opruiend, smadelijk, onrechtmatig of haatdragend is, die vanuit een raciaal, etnisch, sociaal, politiek, wettelijk, moreel, religieus of ander gezichtspunt ongewenst is of die inbreuk maakt op de rechten van anderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht op roem of op privacy en rechten in verband met intellectueel eigendom;
 • zich voor te doen als een andere persoon of entiteit of uw verwantschap met een andere persoon of entiteit verkeerd voor te stellen of anderszins te verdraaien;
 • Inhoud te uploaden, te downloaden, te posten of via e-mail of anderszins te verzenden die mogelijk inbreuk maakt op een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van anderen. Als vuistregel mag u uitsluitend origineel werk bijdragen, dat u zelf hebt gecreëerd uit originele elementen. Dit wil zeggen dat u geen afbeeldingen mag gebruiken van beroemdheden of bedrijfsproducten, of afbeeldingen, tekst of ontwerpen die u van een website hebt gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. U mag geen 'nieuwe' afbeelding creëren met elementen van afbeeldingen die door anderen zijn gecreëerd. Ook mag u geen citaat of slogan bijdragen dat/die grotendeels hetzelfde is als iets dat reeds door iemand anders geschreven is. Door Inhoud van welke aard ook te uploaden, geeft u aan en garandeert u dat u het wettig recht hebt om deze Inhoud te kopiëren en te distribueren en dat deze Inhoud voldoet aan alle toepasselijke wetgeving, voorschriften en verordeningen op nationaal en plaatselijk niveau;
 • Inhoud te uploaden, te downloaden, te posten of via e-mail of anderszins te verzenden die neerkomt op een misdrijf of illegale activiteit of hieraan bijdraagt, de rechten van wie ook schendt, op andere wijze aansprakelijkheid schept of strijdig is met enigerlei wetgeving op plaatselijk, nationaal of internationaal niveau;
 • gebruik te maken van de Dienst om minderjarigen op enige manier kwaad te doen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het uploaden van Inhoud die strijdig is met de wetgeving tegen kinderpornografie, seksuele exploitatie van kinderen en de afbeelding van minderjarigen in seksuele situaties;
 • Inhoud te uploaden waarvan men zou kunnen denken dat deze onveilige praktijken vergoelijkt of aanmoedigt waardoor kinderen in lichamelijk, geestelijk of moreel opzicht kwaad wordt gedaan;
 • ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotionele materialen, junkmail, spam, kettingbrieven of een andere vorm van colportage te uploaden, te downloaden, te posten of via e-mail of anderszins te verzenden;
 • materiaal te uploaden, te downloaden, te posten of via e-mail of anderszins te verzenden dat softwarevirussen bevat of willekeurig welke andere computercode, -bestanden of -programma's die bedoeld zijn om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
 • valse of misleidende informatie te uploaden, te downloaden, te posten of via e-mail of anderszins te verzenden;
 • de veiligheid van de Site of enigerlei diensten, systeemhulpbronnen, accounts, servers of netwerken die verbonden zijn met of bereikbaar zijn via de Site of geaffilieerde of gekoppelde websites, te verstoren, hiermee te knoeien of deze anderszins te misbruiken;
 • toegang te proberen te krijgen tot niet-publieke gedeelten van de Site, hiervan gebruik te maken of hiermee te knoeien. Onbevoegde personen die proberen toegang te krijgen tot deze gedeelten van de Site kunnen gerechtelijk worden vervolgd;
 • het plezier dat een andere gebruiker aan de Site of geaffilieerde of gekoppelde websites beleeft te verstoren of anderszins negatief te beïnvloeden;
 • de Site op te nemen binnen een andere Site of webpage of koppelingen aan te leggen naar de Site zonder schriftelijke toestemming van Zazzle;
 • afbeeldingen of namen op te nemen die het recht van anderen op privacy of publiciteit schenden;
 • de naam of afbeelding van een huidige of voormalige leider, politicus, religieuze figuur, veroordeelde misdadiger of beruchte persoon of andere beroemde persoon te gebruiken (voor Zazzle Custom Stamps);
 • gebruik te maken van een handmatig of automatisch middel of proces om het navigatiesysteem of de presentatie van de Service op te halen, te indexeren, te 'dataminen' of op enige manier te kopiëren of te omzeilen;
 • uw Zazzle-account zonder schriftelijke toestemming van Zazzle over te dragen aan een andere partij;
 • rechten of Inhoud in verband met de Site, de diensten of de hulpmiddelen of de auteursrechten en handelsmerken van Zazzle te kopiëren, te wijzigen of te distribueren of
 • informatie over gebruikers, zoals e-mailadressen, zonder hun toestemming te harvesten of anderszins te verzamelen.

U gaat ermee akkoord dat Zazzle ingeleverde Inhoud niet van tevoren screent, maar dat Zazzle en zijn aangewezen vertegenwoordigers het recht (maar niet de verplichting) hebben om naar hun beste oordeel Inhoud af te keuren of te verwijderen die via de Site beschikbaar is. U gaat ermee akkoord dat Zazzle uw bestelling en de ermee gepaard gaande Inhoud zodra u deze hebt geplaatst mag controleren op conformiteit met onze richtlijnen en naleving van de voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst worden beschreven. Zazzle onderschrijft geen enkele Inhoud die door gebruikers of andere licentiegevers naar de Site wordt verzonden en geen enkele mening, aanbeveling of advies die daarin tot uiting komt; verder wijst Zazzle alle aansprakelijkheid in verband met de Inhoud uitdrukkelijk af. Onverminderd het voorgaande behouden Zazzle en zijn aangewezen vertegenwoordigers zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle Inhoud te verwijderen die in strijd is met de Overeenkomst of die anderszins door Zazzle als aanstootgevend wordt beschouwd. U gaat ermee akkoord dat u het gebruik van alle Inhoud moet evalueren en alle hieraan gerelateerde risico's draagt, met inbegrip van het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze Inhoud.

Hierbij bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de creatie en de compilatie van uw Inhoud en dat noch Zazzle noch enige andere partij die betrokken is bij de creatie van een product waarvan deze Inhoud deel uitmaakt, deze verantwoordelijkheid op zich neemt. Het feit dat Zazzle een product fabriceert waarop uw Inhoud wordt gebruikt wil niet zeggen dat Zazzle het met deze Inhoud eens is, dat deze Inhoud aan alle toepasselijke wetgeving voldoet of dat u ontheven bent van aansprakelijkheid of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Inhoud.

Hierbij bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat Zazzle uw Inhoud mag bewaren of opslaan en deze ook mag onthullen als dit wettelijk verplicht is of als Zazzle te goeder trouw gelooft dat deze bewaring, opslag of onthulling redelijkerwijs en zoals in ons Privacybeleid wordt beschreven nodig is. U begrijpt dat de technische verwerking en exploitatie van de Site, inclusief uw Inhoud, het volgende kan inhouden: (i) verzendingen via meerdere netwerken; en (ii) wijzigingen om de Inhoud af te stemmen op en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparatuur.

U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle handelingen en communicatie die via uw account plaatsvinden. Zazzle aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enigerlei Inhoud die door of naar u of door of naar derden wordt geüpload of anderszins verzonden, of voor enigerlei fouten, smaad, laster, schriftelijke laster, omissies, onwaarheden, inbreuk, obsceniteit, pornografie of blasfemie waarmee u of derden worden geconfronteerd. U gaat ermee akkoord om af te zien van alle claims jegens Zazzle en al zijn gelieerde ondernemingen, aannemers, vertegenwoordigers en medewerkers voor verliezen, schade en letselgevallen die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit communicatie, Inhoud of materiaal op de Site. U gaat ermee akkoord om Zazzle en al zijn gelieerde ondernemingen schadeloos te stellen wat alle vorderingen en onkosten betreft (met inbegrip van redelijke juridische kosten) die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit uw schending van één of meer van de bepalingen van deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord om bij het gebruik van deze Site en alle producten en Zazzle Custom Stamps die u op deze Site hebt besteld te werk te gaan overeenkomstig alle toepasselijke wetten, statuten, wettelijke voorschriften en verordeningen van de Verenigde Staten op federaal, staats- en plaatselijk niveau en om geen enkele actie te ondernemen die de rechten van willekeurig welke persoon of entiteit schaadt of hierop inbreuk maakt.

Privacybeleid

Uw privacy is van groot belang voor Zazzle. Alle gebruikers van deze Site horen ons Privacybeleid door te nemen voor informatie over hoe Zazzle persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt. Door deze Overeenkomst te aanvaarden, geeft u Zazzle uitdrukkelijk toestemming voor de onthulling en het gebruik van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in het Privacybeleid, dat hierin als referentie opgenomen is.

Handelsmerken en auteursrechten

De handelsmerken, 'trade dress' en productafbeeldingen van Zazzle mogen niet worden gebruikt in verband met enig product of dienst van andere partijen dan Zazzle, op zodanige manier dat er waarschijnlijk verwarring zal ontstaan onder klanten of dat Zazzle wordt gekleineerd of in diskrediet wordt gebracht. Alle andere handelsmerken die geen bezit zijn van Zazzle en die op deze Site worden getoond, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet aangesloten zijn bij, verbonden zijn met of worden gesponsord door, Zazzle.

Eigendomsrechten

Hierbij bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat alle Inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, gegevens, foto's, grafische elementen, enz. of ander materiaal dat deel uitmaakt van of wordt verspreid op of via de Site, door Zazzle, zijn adverteerders of andere derden, beschermd is door handelsmerken, dienstmerken, octrooien, auteursrechten of andere eigendomsrechten en -wetgeving. Het is u niet toegestaan enige Inhoud te gebruiken of te distribueren die u via de Site hebt ontvangen zonder machtiging van Zazzle of de eigenaar van de Inhoud. U gaat ermee akkoord om geen enkele Inhoud die beschikbaar is via de Site te publiceren, te reproduceren, te kopiëren (geheel of gedeeltelijk), of te uploaden, te downloaden, te posten, via e-mail te verzenden, te verkopen of anderszins te distribueren, in overtreding van de toepasselijke auteursrecht- en andere intellectueel-eigendomswetgeving.

U behoudt alle eigendomsrechten op de Inhoud die u naar de Site verzendt. Door Inhoud naar Zazzle te verzenden, verleent u Zazzle een niet-exclusieve, wereldwijde, overdraagbare licentie om uw Inhoud te gebruiken, te reproduceren, te kopiëren, aan te passen, openbaar weer te geven en te distribueren.

Hierbij bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat de Site en alle software die u wordt verschaft of die u in verband met de Site gebruikt, met inbegrip van bijv. (en zonder beperking), alle API's of andere scripts ('Software'), bedrijfseigen, vertrouwelijke informatie bevat die beschermd is door toepasselijke intellectueel-eigendomswetgeving en andere wetgeving.

Mits u de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en eventuele verdere voorwaarden die deel uitmaken van een aparte toepasselijke overeenkomst naleeft en mits u ermee akkoord gaat geen op de Site of de Software gebaseerde afgeleide producten (geheel of gedeeltelijk) aan te passen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of te creëren, verleent Zazzle u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie om de Software uitsluitend in de context van het gebruik van deze Site te gebruiken.

Zazzle verleent u een niet-exclusieve, herroepelijke en beperkte licentie voor het gebruik van de Inhoud en de hulpmiddelen, afbeeldingen en productfoto's van Zazzle met het doel reclame te maken voor de Site op voorwaarde dat u de bron hiervan naar behoren vermeldt en een koppeling aanbrengt naar de website van Zazzle. Wij behouden ons het recht voor om deze licentie te allen tijde te beëindigen.

De intellectueel-eigendomsrechten op of met betrekking tot de inhoud van alle opmerkingen, berichten, e-mailberichten, postings, brieven, ideeën, suggesties, concepten of andere schriftelijke materialen die u naar Zazzle verzendt of aan Zazzle mededeelt (met uitzondering van de Inhoud die u verzendt), worden automatisch geacht door u aan Zazzle te zijn overgedragen, toegekend en verzonden zodra deze naar Zazzle zijn verzonden of aan Zazzle zijn medegedeeld, en u draagt alle rechten hierin over aan Zazzle en gaat ermee akkoord dat deze automatisch eigendom worden van Zazzle en dat Zazzle deze materialen mag gebruiken, exploiteren, kopiëren, publiceren, implementeren, overdragen en hiermee en met al de gerelateerde intellectueel-eigendomsrechten in alle overige opzichten op willekeurig welke manier en voor willekeurig welk doeleinde mag omgaan, een en ander naar keuze van Zazzle en voor onbeperkte tijd.

Beleid wat intellectueel eigendom betreft

Zazzle eerbiedigt de intellectueel-eigendomsrechten van anderen en wij verlangen hetzelfde van onze gebruikers. Zazzle kan de account sluiten van gebruikers die inbreuk maken op de auteursrechten of andere intellectueel-eigendomsrechten van anderen (of dit mogelijk zullen doen). Als u van mening bent dat uw Inhoud is gekopieerd op een manier die neerkomt op inbreuk op uw auteursrecht(en) en/of handelsmerk(en), dient u contact op te nemen met de Copyright Agent van Zazzle en deze de volgende informatie te verschaffen ('Kennisgeving'):

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht/handelsmerk te handelen;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk en/of handelsmerk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;
 • een beschrijving van waar de beweerde inbreukmakende Inhoud op onze Site te vinden zou zijn;
 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een verklaring door u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet gemachtigd is door de eigenaar van het auteursrecht/handelsmerk, zijn/haar vertegenwoordiger of de wet;
 • een verklaring door u op straffe van meineed, dat de bovengenoemde informatie in uw Kennisgeving juist is en dat u bevoegd bent om namens de eigenaar van het betreffende auteursrecht/handelsmerk te handelen.

Let op: deze procedure is uitsluitend bedoeld voor kennisgevingen aan Zazzle van inbreuken op uw handelsmerk of auteursrechtelijk beschermd materiaal.

De Copyright Agent van Zazzle is te bereiken op: copyright@zazzle.com of telefonisch op: +1 (800) 980-9890.

GARANTIE

U GEEFT AAN EN GARANDEERT DAT U EIGENAAR BENT VAN DE INHOUD DIE U VERZENDT EN DAT DEZE INHOUD GEEN INBREUK MAAKT OP DE EIGENDOMSRECHTEN, INTELLECTUEEL-EIGENDOMSRECHTEN (MET INBEGRIP VAN AUTEURSRECHTEN EN HANDELSMERKEN) OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. VERDER VERKLAART U DAT ER GEEN SPRAKE IS VAN ONBESLISTE GESCHILLEN IN VERBAND MET DE EIGENDOMSRECHTEN, INTELLECTUEEL-EIGENDOMSRECHTEN OF ANDERE RECHTEN WAT DE INHOUD OF ENIG DEEL HIERVAN BETREFT. U GEEFT HIERBIJ AAN EN GARANDEERT DAT DEZE OVEREENKOMST NAAR BEHOREN EN GELDIG DOOR U IS ONDERTEKEND EN AFGELEVERD EN NEERKOMT OP UW WETTIGE, GELDIGE EN BINDENDE VERPLICHTING, DIE AFDWINGBAAR IS OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN ERVAN; EN DAT U DE HANDELINGSBEKWAAMHEID EN HET VERMOGEN HEBT OM DEZE OVEREENKOMST TE ONDERTEKENEN, OVER TE DRAGEN EN UIT TE VOEREN; DAT U ALLE HIERVOOR VAN UW KANT VEREISTE ACTIES HEBT UITGEVOERD; DAT U HIERVOOR VAN NIEMAND ANDERS TOESTEMMING OF GOEDKEURING NODIG HEBT; EN DAT DEZE HANDELINGEN UWERZIJDS NOCH IN STRIJD ZIJN MET, NOCH NEERKOMEN OP NIET-NAKOMING VAN (I) ENIGE WET, REGEL, REGLEMENTERING, BEVEL, VONNIS OF VERORDENING DIE/DAT OP U VAN TOEPASSING IS OF VOOR U BINDEND IS, OF (II) DE VOORWAARDEN VAN ENIG(E) ANDER(E) OVEREENKOMST, DOCUMENT OF INSTRUMENT DIE/DAT OP U VAN TOEPASSING OF VOOR U BINDEND IS.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om Zazzle en zijn functionarissen, directieleden, medewerkers, vertegenwoordigers en licentiegevers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle uitspraken, toewijzingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en onkosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke juridische kosten, vergoeding voor deskundige getuigen en kosten in verband met procesvoering die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op (a) Inhoud die u verzendt, op de Site post of via de Site verzendt, (b) uw gebruik van de Site, (c) uw verbinding met de Site, (d) schending door u van de Overeenkomst of (e) schending door u van de rechten van derden.

Geen wederverkoop

U gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Site te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, te herverkopen of te exploiteren voor enig commercieel doeleinde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zazzle, behalve in situaties waarin dit uitdrukkelijk door deze voorwaarden toegestaan is.

Beëindiging

U gaat ermee akkoord dat Zazzle deze Overeenkomst te allen tijde en om welke reden ook (of zelfs zonder reden) naar eigen goeddunken mag beëindigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ongeldig maken van uw wachtwoord, het sluiten van uw account (geheel of gedeeltelijk) en het beëindigen van uw gebruik van de Site, en dat Zazzle in een dergelijk geval alle Inhoud die u aan de Site hebt bijgedragen mag verwijderen en vernietigen. Verder kan Zazzle, te allen tijde en naar eigen goeddunken, al dan niet met voorafgaande kennisgeving, de terbeschikkingstelling van de Site, of enig onderdeel daarvan, beëindigen. U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de Site onder enige bepaling van deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving kan plaatsvinden en dat Zazzle uw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account onmiddellijk kan deactiveren of verwijderen en/of alle verdere toegang tot dergelijke bestanden op de Site kan blokkeren. Verder gaat u ermee akkoord dat Zazzle niet aansprakelijk is jegens u of enige derde voor enigerlei beëindiging van uw toegang tot de Site. Mocht u bezwaar hebben tegen één of meer voorwaarden of bepalingen van deze Overeenkomst of op enige manier ontevreden worden met de Site, dan is uw verhaal beperkt tot onmiddellijke beëindiging van uw gebruik van de Site en/of sluiting van uw account.

Beëindiging van deze Overeenkomst laat onverlet de respectieve rechten en verplichtingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verplichtingen tot betaling) van de partijen die vóór de datum van beëindiging ontstaan.

Koppelingen

De Site of derden kunnen koppelingen verschaffen naar andere websites of hulpbronnen. Aangezien Zazzle geen controle heeft over dergelijke sites en hulpbronnen, gaat u er hierbij mee akkoord dat Zazzle niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of hulpbronnen, en dat Zazzle de Inhoud, reclame, producten of andere materialen die op of via dergelijke sites of hulpbronnen verkrijgbaar zijn en het door dergelijke sites en hulpbronnen gevoerde beleid niet onderschrijft en hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk is. Zazzle is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies die/dat is (of zou zijn) veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enig deel van deze Inhoud, goederen of diensten die op of via enige dergelijke site of hulpbron beschikbaar zijn.

Algemene reputatie

Hierbij bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat u geen enkel product dat via de Site is besteld zult gebruiken op een manier die de algemene reputatie van Zazzle of die van zijn werknemers, directieleden, aandeelhouders, licentiegevers of oplossingspartners zou kunnen schaden. Bovendien gaat u ermee akkoord dat als u ervoor kiest om enig product (met inbegrip van Zazzle Custom Stamps) dat u van Zazzle hebt besteld op zodanige manier openbaar (met inbegrip van op het Internet) weer te geven dat Zazzle, zijn directieleden, werknemers, aandeelhouders of partners of de United States Postal Service hierdoor in diskrediet worden gebracht, Zazzle zich het recht voorbehoudt om te eisen dat het product onmiddellijk wordt geretourneerd en om verder gebruik te maken van ieder verhaal en alle rechtsmiddelen die Zazzle wettelijk ter beschikking staan en om, als het Zazzle Custom Stamps betreft, uw Zazzle Custom Stamps ongeldig te maken door de barcode ervan te annuleren. Als Zazzle Custom Stamps ongeldig worden gemaakt, komt de enige en exclusieve verplichting van Zazzle (en uw enige en exclusieve verhaal, indien van toepassing) neer op volledige terugbetaling van het hiervoor door u betaalde bedrag.

Prijsstelling, verzending en verkoopvoorwaarden

De prijzen voor producten worden op de Site beschreven en zijn in deze Overeenkomst als referentie opgenomen. Alle prijzen worden in USD aangegeven. Prijzen en producten kunnen worden gewijzigd naar het beste oordeel van Zazzle. Zazzle kan van tijd tot tijd in het kader van promoties kortingen aanbieden. Om voor een dergelijke korting in aanmerking te komen, moet u de voorwaarden van de betreffende promotie aanvaarden. U gaat ermee akkoord om per item niet meer dan één korting te eisen, tenzij de toepassing van meerdere kortingen door Zazzle uitdrukkelijk toegestaan is. Het eigendomsrecht en het risico van verlies voor alle producten die u hebt besteld gaan op u over zodra de producten door Zazzle aan het vervoerbedrijf worden overhandigd. Alle kooptransacties zijn onderworpen aan de Richtlijn betreffende het verzenden en retourneren van goederen. Zazzle behoudt zich het recht voor om bestellingen van producten om welke reden ook te annuleren, m.i.v. bestellingen die de intellectueel-eigendomsrechten van derden mogelijk aantasten; in dergelijke gevallen zal Zazzle de koper in kennis stellen dat de bestelling is geannuleerd.

Inkomsten

Als u Verkoper of Partner bent (zie voor definities van deze termen de Niet-exclusieve licentieovereenkomst), zal Zazzle u uw inkomsten uitbetalen conform het volgende gedeelte.

Uitbetalingen van royalty's, aanbrengprovisies, volumebonussen en andere u verschuldigde vergoedingen (hierna samen aangeduid als 'Inkomsten') vinden binnen 45 dagen na het einde van de maand plaats met inachtneming van het volgende:

 • Zazzle stelt een afschrift van uw Inkomsten samen, dat in het gedeelte 'MyAccount' van uw account te zien is.
 • Zazzle zal u uw Inkomsten uitbetalen overeenkomstig de keuzes die u maakt op de pagina 'Instellingen betaling' van uw account. Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar:
  1. betaling zo gauw u de van tijd tot tijd door Zazzle vastgestelde Betalingsdrempels bereikt (zoals hieronder wordt gedefinieerd);
  2. uw Inkomsten op uw account laten staan totdat u ervoor kiest om uw gelden op te nemen (nadat de door Zazzle vastgestelde Betalingsdrempel is bereikt) of
  3. uw Inkomsten op uw account laten staan en deze te zijner tijd gebruiken om goederen op de Site te kopen.
 • Op de pagina Instellingen betaling kunt u ook uw betaalwijze kiezen (bijv.: cheque of PayPal). Zazzle kan, naar eigen beste oordeel, de beschikbare betaalwijzen wijzigen en bepaalde betaalwijzen zijn mogelijk niet beschikbaar voor alle saldi.
 • Als Producten die tot een aanbrengprovisie hebben geleid door de klant worden geretourneerd, wordt de hiermee overeenkomende aanbrengprovisie op uw eerstvolgende betaling in mindering gebracht. Als er geen eerstvolgende betaling is, kunnen wij u een rekening zenden voor de provisie, die per omgaande betaald dient te worden.
 • Als uw Inkomsten lager zijn dan de Betalingsdrempel, worden op betalingen via PayPal verwerkingskosten à USD 2,50 in mindering gebracht.
 • De Betalingsdrempels zijn als volgt: USD 100 voor betalingen per cheque (alleen geldig in de VS) en EUR 50 voor betalingen via PayPal. De Betalingsdrempels kunnen te allen tijde of van tijd tot tijd worden gewijzigd, een en ander naar ons exclusieve en absolute oordeel. Als de Betalingsdrempels worden gewijzigd, zullen wij u hiervan in kennis stellen.
 • Zelfs als u de Betalingsdrempels nog niet hebt gehaald, kunt u uitbetaling van uw Inkomsten aanvragen. Hierbij worden de volgende verwerkingskosten in rekening gebracht: USD 5,00 voor cheques voor minder dan USD 100 en USD 2,50 voor PayPal-transacties voor minder dan USD 50 (gezamenlijk aangeduid als 'Verwerkingskosten'). Betaling vindt plaats binnen 45 dagen.
 • Als Zazzle u op 30 juni van een gegeven jaar vergoeding verschuldigd is, dan kan Zazzle u – zelfs als u de Betalingsdrempels nog niet hebt bereikt of ervoor hebt gekozen uw Inkomsten op uw account te laten staan – betaling hiervan toezenden (voor de periode van 12 maanden die eindigt op 30 juni vindt dit gewoonlijk plaats rond 15 augustus). Op dergelijke jaarlijkse betalingen worden de hierboven uiteengezette Verwerkingskosten in mindering gebracht. Als uw Inkomsten minder zijn dan de toepasselijke Verwerkingskosten, ontvangt u geen betaling.
 • Tenzij verkopers ons van de vereiste documenten voorzien (zoals formulier W8-BEN), houdt Zazzle op internationale betalingen belastingen in.
 • Wanneer een naar het aan uw account gekoppelde postadres verzonden cheque als onbestelbaar wordt teruggestuurd, kan Zazzle verdere betalingen inhouden totdat u uw adres hebt gecorrigeerd of bijgewerkt.

Productbeschrijvingen

Teneinde de gebruiker een plezierige ervaring te verschaffen, probeert Zazzle zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Er zijn zoveel verkopers op de Site dat Zazzle onmogelijk de nauwkeurigheid van alle productbeschrijvingen kan controleren. Zazzle biedt dus geen garantie dat de Productbeschrijvingen of andere inhoud van deze Site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, courant of foutvrij zijn. Als een door Zazzle aangeboden product niet aan de beschrijving voldoet, is uw verhaal beperkt tot het retourneren ervan conform de Richtlijn betreffende het verzenden en retourneren van goederen.

Zazzle is trots op zijn relaties met liefdadigheidsinstellingen en is er bijzonder blij mee dat het Zazzle-platform voor veel van deze organisaties een doeltreffende manier is om geld in te zamelen. Van tijd tot tijd neemt Zazzle deel aan specifieke programma's om liefdadigheidsinstellingen te helpen bij het inzamelen van geld. Wanneer Zazzle dergelijke acties aankondigt, kunt u erop rekenen dat Zazzle erop toe zal zien dat alle gelden bij de betreffende instelling terechtkomen. Soms geven Verkopers aan dat zij van plan zijn om hun royalty's of andere bedragen aan goede doelen te schenken. Aangezien Zazzle dergelijke verklaringen niet kan verifiëren, is in dergelijke gevallen voorzichtigheid geboden.

Nieuwe programma's

Van tijd tot tijd kan Zazzle nieuwe programma's, functies en producten introduceren. Wanneer deze worden gelanceerd, zal Zazzle de toepasselijke voorwaarden en bepalingen publiceren. U gaat ermee akkoord dat deze nieuwe voorwaarden en bepalingen op u van toepassing zijn, voor zover u aan dergelijke nieuwe programma's meedoet of deze nieuwe producten gebruikt.

Beperkingen op basis van leeftijd en geografische locatie

Gebruikers van deze Site moeten ten minste 16 jaar zijn en kunnen contact met ons opnemen over eventuele bedenkingen of vragen over deze beperking. Zazzle aanvaardt uitsluitend bestellingen voor Zazzle Custom Stamps voor verzending naar adressen binnen de Verenigde Staten en de hierbij behorende grondgebieden.

Internationale toegankelijkheid

Deze Site is toegankelijk vanuit andere landen dan de Verenigde Staten. Deze Site kan producten of verwijzingen naar producten bevatten die niet buiten de Verenigde Staten beschikbaar zijn. Dergelijke referenties houden niet in dat deze producten buiten de Verenigde Staten beschikbaar worden gemaakt. Als u deze Site buiten de Verenigde Staten gebruikt, draagt u de verantwoordelijkheid voor de naleving van uw plaatselijke wetten en voorschriften.

U gaat ermee akkoord dat Zazzle tekst en informatie die u verschaft zo nauwkeurig als redelijkerwijs mogelijk in andere talen mag vertalen voor gebruik op onze anderstalige domeinen. Wij bieden geen enkele garantie wat de nauwkeurigheid van deze vertalingen betreft.

Correctie van fouten en onnauwkeurigheden

Het is mogelijk dat de informatie en de productaanbiedingen op deze Site typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten en niet volledig of courant zijn. Wij behouden ons dus het recht voor om, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). Dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of omissies kunnen verband houden met productbeschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid. Verder behouden wij ons het recht voor om hoeveelheden producten om welke reden ook te beperken (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst), met inbegrip van, zonder beperking, situaties waarin het product één of meer voorwaarden van deze Overeenkomst schendt.

Wanneer een product met een onjuiste prijs of met andere onjuiste informatie weergegeven staat vanwege een typografische of andere fout in de prijs- of productinformatie die wij van onze partners hebben ontvangen, behouden wij ons het recht voor om alle bestellingen voor deze producten te weigeren of te annuleren. In dergelijke gevallen hebben wij het recht om al deze bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en u er een factuur voor hebt ontvangen. Als een bestelling waarvoor u reeds hebt betaald wordt geannuleerd, zullen wij uw creditcard onmiddellijk crediteren of u het bedrag terugbetalen op de manier waarop de oorspronkelijke betaling is geschied. Als wij u voor een product teveel hebben aangerekend, zullen wij u het verschil terugbetalen tussen wat u hebt betaald en de juiste prijs van het betreffende product.

Recensies, opmerkingen en ingezonden materialen

Behalve in gevallen waar dit elders in deze Overeenkomst of op de Site wordt gespecificeerd, worden alle materialen die u inzendt naar of post op de Site en/of aan ons verschaft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, foto's, video's, ideeën, kennis, technieken, vragen, recensies, opmerkingen en suggesties (gezamenlijk 'Ingezonden materialen') behandeld als niet-vertrouwelijk en niet beschermd door het eigendomsrecht, en hebben wij het royalty-vrije, wereldwijde, permanente, onherroepelijke en overdraagbare recht om deze Ingezonden materialen op willekeurig welke manier en in willekeurig welke vorm te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, weer te geven, te publiceren, uit te voeren, te verkopen, te leasen, te verzenden, aan te passen en er afgeleide producten van te maken, en om deze Ingezonden materialen te vertalen, aan te passen, terug te brengen naar de broncode, te demonteren of te decompileren. Alle Ingezonden materialen worden automatisch onze exclusieve eigendom en worden niet naar u teruggezonden.

Wanneer u opmerkingen of recensies op de Site post, verleent u ons naast de rechten die van toepassing zijn op alle Ingezonden materialen, ook het recht om de naam te gebruiken waaronder u de recensie, opmerking of andere Inhoud inzendt (indien van toepassing). U geeft hierbij aan en garandeert dat u eigenaar bent van, of anderszins alle rechten bezit op, de recensies, opmerkingen en andere Inhoud die u op deze Site post en dat ons gebruik van uw recensies, opmerkingen of andere Inhoud de rechten van geen enkele derde schendt of hierop inbreuk maakt. Het is u niet toegestaan een vals e-mailadres te gebruiken, zich als iemand anders voor te doen of ons of derden anderszins te misleiden wat de oorsprong van uw Ingezonden materialen of Inhoud betreft. Wij kunnen Ingezonden materialen (met inbegrip van opmerkingen of recensies) om welke reden ook verwijderen of bewerken, maar zijn hiertoe niet verplicht.

AFWIJZING VAN GARANTIES

UW GEBRUIK VAN DE SITE IS OP UW EIGEN RISICO. VOOR HET AANBOD VAN DEZE SITE EN AL DE INFORMATIE, DIENSTEN, PRODUCTEN, PROGRAMMA'S EN MATERIALEN DIE HIER VERKRIJGBAAR ZIJN, GELDEN DE PRINCIPES 'IN DE HUIDIGE STAAT' EN 'VOOR ZOVER BESCHIKBAAR'. VOOR ZOVER VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN, WIJZEN ZAZZLE EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN ALLE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGEND BEGREPEN GARANTIES VAN WELKE AARD OOK UITDRUKKELIJK AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GARANTIES VAN EIGENDOM OF STILZWIJGEND BEGREPEN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN ANDEREN. ZAZZLE BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE (A) DAT DE SITE OF DE INHOUD ERVAN AAN UW BEHOEFTEN ZAL VOLDOEN, (B) DAT DE SITE OF DE DIENST ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN, (C) DAT DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DIE/DAT U VIA DE SITE HEBT GEKOCHT OF VERKREGEN AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, (D) DAT EVENTUELE DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, (E) DAT ONBEVOEGDEN ZICH NOOIT TOEGANG ZULLEN VERWERVEN TOT ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF DE PERSOONLIJKE GEGEVENS EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE HIEROP OPGESLAGEN IS OF (G) DAT ER NOOIT BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN, ETC. DOOR DERDEN NAAR OF VIA ONZE DIENSTEN ZULLEN WORDEN VERZONDEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ZAZZLE GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID ZAL DRAGEN VOOR ENIGERLEI SCHADE DIE DOOR U WORDT GELEDEN IN VERBAND MET DE SITE OF ENIG DEEL VAN DE INHOUD ERVAN. U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN ALLE INHOUD, GEGEVENS OF SOFTWARE DIE VANAF OF VIA DEZE SITE WORDEN GEDISTRIBUEERD, GEDOWNLOAD OF GEOPEND OP UW EXCLUSIEVE RISICO PLAATSVINDT. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE EXCLUSIEVE VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR ALLE SCHADE AAN UW BEDRIJFSACTIVITEITEN OF UW COMPUTERSYSTEEM EN ALLE VERLIES VAN GEGEVENS DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET DOWNLOADEN VAN DEZE INHOUD, GEGEVENS EN/OF SOFTWARE. U BEGRIJPT DAT ZAZZLE OP GEEN ENKELE MANIER INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN BEHEERT OF ONDERSCHRIJFT DIE DOOR DERDEN OP OF VIA DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN. TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN, AANVAARDEN ZAZZLE EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID EN BIEDEN ZIJ GEEN ENKELE GARANTIE EN DOEN GEEN ENKELE ANDERE BEWERING MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, DE COURANTHEID, DE VOLLEDIGHEID, DE BETROUWBAARHEID OF DE BRUIKBAARHEID VAN INHOUD OF PRODUCTEN DIE DOOR DERDEN VIA DEZE SITE WORDEN GEDISTRIBUEERD OF BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT. U BEGRIJPT DAT ZAZZLE GEEN ENKELE GARANTIE BIEDT OF BEWERING DOET DAT DE VERTROUWELIJKHEID VAN INFORMATIE DIE VIA DEZE SITE WORDT VERZONDEN IN STAND ZAL WORDEN GEHOUDEN. DOOR GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DAT/DIE DOOR U VAN ZAZZLE OF VIA OF VAN DE SITE WORDT VERKREGEN, WORDT ENIGE GARANTIE GESCHAPEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST WORDT BESCHREVEN. NET ALS BIJ HET KOPEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VIA ANDERE MEDIA OF PLATFORMEN, VERDIENT HET AANBEVELING UW GEZOND VERSTAND TE GEBRUIKEN EN VOORZICHTIG TE WERK TE GAAN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID (MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ZIJN EIGEN NALATIGHEID) ZIJN ZAZZLE OF ZIJN MOEDER- OF DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, DIRECTIELEDEN, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS OF WILLEKEURIG WELKE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN, VERZENDEN OF DISTRIBUEREN VAN ZAZZLE- OF GERELATEERDE DIENSTEN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE IN DE VORM VAN GEDERFDE WINST, GOODWILL OF GEBRUIK, GEGEVENS- OF ANDERE ONTASTBARE VERLIEZEN (ZELFS ALS ZAZZLE OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN) TEN GEVOLGE VAN: (A) HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET ONVERMOGEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN; (B) DE KOSTEN VAN DE AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN TEN GEVOLGE VAN ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN, BERICHTEN DIE ZIJN ONTVANGEN OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA OF VANAF DE SITE; (C) TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW VERZENDINGEN OF GEGEVENS DOOR ONBEVOEGDEN; (D) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN DERDEN OP DE SITE OF (E) ENIGE ANDERE ZAAK DIE VERBAND HOUDT MET DE SITE. AANGEZIEN IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN IS, IS HET BOVENSTAANDE (GEHEEL OF GEDEELTELIJK) MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BLIJFT DEZE AANSPRAKELIJKHEID VOLLEDIG RECHTSGELDIG VOOR ZOVER DIT WETTELIJK TOEGESTAAN IS.

U GAAT ER SPECIFIEK MEE AKKOORD DAT ZAZZLE NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR INHOUD OF VOOR LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ILLEGAAL GEDRAG DOOR DERDEN EN U AANVAARDT HET RISICO VAN LETSEL OF SCHADE IN VERBAND MET HET VOORGAANDE VOLLEDIG.

Promoties

Naast de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst zijn alle wedstrijden, sweepstakes, enquêtes, spelletjes of soortgelijke promoties (gezamenlijk 'Promoties') die via de Site beschikbaar worden gemaakt mogelijk onderworpen aan specifieke regels, die geen deel uitmaken van deze Overeenkomst. Door deel te nemen aan dergelijke Promoties, onderwerpt u zich aan die regels, die kunnen verschillen van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. U wordt verzocht de specifieke regels door te nemen die op een bepaalde Promotie van toepassing zijn (en die vanaf die Promotie altijd via een koppeling bereikbaar zijn), en ons Privacybeleid te lezen dat naast deze Overeenkomst geldt voor alle informatie die u in verband met dergelijke activiteiten inzendt. Mocht er sprake zijn van een conflict tussen de voorwaarden en bepalingen van dergelijke regels en deze Overeenkomst, dan vigeren de voorwaarden en bepalingen van het programma/de promotie.

Oplossing van geschillen en vrijwaring

Deze voorwaarden en bepalingen en uw relatie met Zazzle zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd conform de wetgeving van Nederland.

U en Zazzle gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de gerechtshoven te Amsterdam.

Scheidbaarheid

Als enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, illegaal of niet afdwingbaar wordt bevonden in het kader van enig toepasselijk statuut of wet, wordt deze bepaling geacht zodanig te zijn aangepast dat het economische effect dat wordt gerealiseerd dat van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en worden de overige bepalingen van deze Overeenkomst hierdoor in geen enkel opzicht aangetast of verminderd.

Zazzle Embroidery

Als u Zazzle Embroidery gebruikt, is uw gebruik van deze Site ook onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen in dit Gedeelte. U gaat ermee akkoord om zich bij het kopen van items via Zazzle Embroidery of bij het creëren van Zazzle Embroidery-producten voor openbare verkoop op de Zazzle-markt aan de volgende beperkingen te houden. Als u uw Inhoud op een product wilt laten borduren, maar het borduurbestand niet naar deze Site uploadt, zal Zazzle berekenen hoeveel het converteren van uw inhoud naar een borduurbestand zal kosten en u van de prijs op de hoogte stellen. Vervolgens kunt u het borduurbestand voor de genoemde prijs bestellen en op basis hiervan een product creëren. Als u een geborduurd product creëert voor openbare verkoop op de markt, wordt dit product op de Site gepubliceerd zodra het borduurbestand klaar is (gewoonlijk binnen 24-48 uur, al kan dit ook langer duren). Voor de conversie van uw Inhoud naar een borduurbestand wordt een eenmalig conversiebedrag in rekening gebracht. Let op: het wijzigen van de afmetingen van het borduurbestand kost u nogmaals een eenmalig conversiebedrag.

Zazzle Custom Stamps

Als u Zazzle Custom Stamps gebruikt, is uw gebruik van deze Site ook onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen in dit Gedeelte.

U gaat ermee akkoord om zich bij het kopen van Zazzle Custom Stamps of bij het creëren van Zazzle Custom Stamps voor openbare verkoop op de Zazzle-markt aan de volgende beperkingen te houden en om alle wetten en voorschriften na te leven die van toepassing zijn op in de Verenigde Staten geldige postzegels.

U mag op geen enkele manier beweren of suggereren dat enige door u of enige andere gebruiker ontworpen Zazzle Custom Stamps door ons of door enige andere persoon of entiteit zijn goedgekeurd. Bij het ontwerpen of creëren van Zazzle Custom Stamps mag u geen gebruik maken van enigerlei Inhoud of ontwerpelementen waarvan Zazzle, naar zijn enige en beste oordeel, gelooft dat deze controversieel of aanstootgevend zijn, Zazzle kunnen blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid of de algemene reputatie of de zakelijke activiteiten van Zazzle schade kunnen berokkenen.

U bevestigt en gaat ermee akkoord dat Zazzle de Zazzle Custom Stamps-service te allen tijde kan beëindigen. Alle informatie of Inhoud die u via Zazzle Custom Stamps verschaft kan aan de licentiegevers van Zazzle en aan de United States Postal Service worden doorgegeven ter verificatie van de porto.

U begrijpt dat de Inhoud en de ontwerpelementen van uw Zazzle Custom Stamps op geen enkele manier goedgekeurd zijn of worden onderschreven door de United States Postal Service en dat u in de context van eventuele promoties niet aan Zazzle Custom Stamps mag refereren als 'postzegels' of 'Aangepaste porto'. Hoewel Zazzle Custom Stamps geldige, bruikbare porto zijn, worden de erop gebruikte afbeeldingen niet gecontroleerd of goedgekeurd door de United States Postal Service. Dientengevolge gaat u ermee akkoord om geen enkele verklaring te doen op basis waarvan een redelijke persoon zou kunnen geloven dat de Inhoud en de ontwerpelementen die op uw Zazzle Custom Stamps worden gebruikt zijn verschaft of goedgekeurd of worden onderschreven door de United States Postal Service.

Mocht Zazzle van mening zijn dat een ontwerp voor postzegels in uw bestelling ongepast is, dan zal Zazzle u via e-mail laten weten dat uw ontwerp is afgewezen en dat uw bestelling is geannuleerd. In dit geval wordt uw ontwerp uit uw gedeelte 'Privéproducten' verwijderd, maar blijven alle afbeeldingen die in het ontwerp worden gebruikt bewaard in uw 'Image Gallery' voor gebruik in de toekomst.

Een speciale opmerking over Zazzle Custom Stamps for Business:

Zazzle Custom Stamps for Business bieden grote en kleine bedrijven een uitstekende manier om hun merknaam te promoten en om op creatieve en merkbewuste wijze met hun klanten te communiceren. Bedrijfslogo's, website-adressen en bedrijfsnamen en -adressen zijn allemaal geschikt materiaal voor Zazzle Custom Stamps for Business. Promotionele berichten zijn niet gepast en zijn niet toegestaan voor Zazzle Custom Stamps voor Business en worden vóór het afdrukken afgekeurd. Enkele voorbeelden van promotionele berichten zijn 'Twee halen, een betalen', '10% korting' of andere soortgelijke berichten, met inbegrip van specifieke prijsinformatie voor een product dat te koop wordt aangeboden.

Het gebruik van Zazzle Custom Stamps for Business als coupon is eveneens ongepast en niet toegestaan. Voorbeelden van als coupon gebruikte berichten zijn: 'Eentje gratis met deze ZazzleCustomStamp' of '10% korting met deze ZazzleCustomStamp'.

Bovendien zijn Zazzle Custom Stamps voor Business niet verkrijgbaar voor reclame in verband met de volgende sectoren:

 1. alcohol en tabak;
 2. gokken;
 3. alle sectoren die verband houden met seksuele activiteit of producten, diensten of amusement van seksuele aard.

Mocht u vragen hebben over deze richtlijnen voor Zazzle Custom Stamps, aarzel dan niet om contact op te nemen met Zazzle. Wij zullen al uw vragen met plezier beantwoorden en zijn beschikbaar om u te helpen en te ondersteunen bij het maken van uw speciale product!

Onze gemeenschap

Onze gemeenschap is het belangrijkste aspect van Zazzle. Alle geregistreerde leden maken deel uit van onze gemeenschap en wij stellen iedereen evenzeer op prijs. Zazzle heeft meerdere manieren gecreëerd waarop leden op de Site met elkaar kunnen communiceren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, forums, onze blog en andere sociale-mediakanalen. Denk er wel aan: dit zijn openbare platformen, dus bij het delen van persoonlijke informatie is gezond verstand geboden. De rol van Zazzle bestaat uit het vergemakkelijken van open discussie en het ondersteunen van onze gemeenschap met behulp van constructieve communicatie. Wij hebben een aantal algemene regels voor gedrag binnen de gemeenschap en sommige platformen hebben verdere regels.

 • Toon elkaar respect. Achter elke naam zit een echte persoon.
 • Het treiteren, beledigen, in verlegenheid brengen of bespotten van andere leden is niet toegestaan.
 • De platformen van de gemeenschap zijn niet de juiste plaats voor het uitvechten van onderlinge geschillen.
 • Specifieke transacties en/of feedback horen niet in de openbare platformen van de gemeenschap te worden besproken. In plaats daarvan hoort u, als u hulp nodig hebt met een transactie, privé contact op te nemen met Zazzle.
 • Post nooit de privé-informatie van anderen zonder hun expliciete toestemming (bijv. e-mailberichten, gesprekken, brieven, telefoonnummers, adressen of volledige namen).

Overtreding van de beleidslijnen van de gemeenschap kan resulteren in schorsing of beëindiging van bepaalde rechten, met inbegrip van sluiting van uw account.

Algemeen

 • Door deze Overeenkomst wordt geen vertegenwoordigerschap, partnerschap, gezamenlijke onderneming of relatie tussen werkgever en werknemer of tussen franchisegever en franchisenemer geïmpliceerd of geschapen.
 • Zazzle kan zijn rechten en verantwoordelijkheden waar het in dit document om gaat zonder voorafgaande kennisgeving aan u aan anderen overdragen.
 • Deze voorwaarden en bepalingen gelden evenzeer ten gunste van eventuele opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders van Zazzle.
 • Kopteksten, bijschriften of namen van gedeelten in dit document zijn uitsluitend voor het gemak aangebracht en moeten niet worden gezien als definities of uitleg van enig gedeelte of bepaling hiervan.
 • Als een partij verzuimt enig(e) recht of bepaling van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, komt dit niet neer op afstand van dit recht of van deze bepaling.
 • Als Zazzle verzuimt actie te ondernemen in verband met een overtreding door u of door anderen, betekent dit niet dat Zazzle afstand doet van zijn recht om actie te ondernemen in verband met latere of soortgelijke overtredingen.
 • Deze Overeenkomst, in combinatie met de Niet-exclusieve licentieovereenkomst, de Partnerovereenkomst, het Privacybeleid, de Richtlijn betreffende het verzenden en retourneren van goederen en de Volumebonusovereenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en Zazzle en vervangt alle andere communicatie, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het hierin behandelde onderwerp, de Site en de door Zazzle geleverde diensten.
 • Deze voorwaarden en bepalingen mogen niet door u worden aangepast.
 • De volgende Gedeelten blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht: Beleid wat intellectueel eigendom betreft, Eigendomsrechten, Prijsstelling, verzending en verkoopvoorwaarden, Afwijzing van garanties, Beperking van aansprakelijkheid, Schadeloosstelling, Vrijwaring en Algemeen.
 • Hoewel Zazzle altijd zal proberen u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen in deze Gebruikersovereenkomst, verdient het aanbeveling om van tijd tot tijd de meest courante versie opnieuw door te nemen op www.zazzle.com/useragreement. Zazzle kan, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden en de bijbehorende beleidslijnen te allen tijde aanpassen of wijzigen, en u gaat u ermee akkoord aan deze aanpassingen of wijzigingen gebonden te zijn.
 • Niets in deze Gebruikersovereenkomst dient te worden opgevat als overdracht van enigerlei rechten of voorrechten wat derden betreft.
 • Zazzle biedt geen garanties wat uw continue, ononderbroken toegang tot de Site betreft en de werking van de Site kan worden verstoord door diverse factoren waarover Zazzle geen controle heeft.
 • U gaat ermee akkoord dat Zazzle een platform is en dat Zazzle als zodanig niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige Inhoud.
 • Uw gebruik van de Site is op uw eigen risico.

Ons adres:

Gelieve alle vragen of opmerkingen (met inbegrip van navragen die geen verband houden met inbreuk op het auteursrecht) met betrekking tot deze Site te richten aan:

1800 Seaport Blvd
Redwood City
CA 94063, VS